Projekt Celostna obravnava netradicionalnih študentov v okviru kariernega centra MFDPŠ

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Vsebinska zasnova projekta

Izvedba projekta bo na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) okrepila aktivnosti kariernega centra, razširila svetovalno dejavnost študentom s strani strokovnih služb in povečala usposobljenost kariernih svetovalcev za podporo posebnim skupinam študentov. S tem predlagani projekt sledi eni izmed strateških usmeritev Strategije razvoja MFDPŠ 2018-2024, ki je spodbujanje uspešne študijske in karierne poti študentov in diplomantov.

Z aktivnostmi prepoznavanja in podpore posebnim skupinam študentom ter ozaveščanjem o enakopravnosti obravnave in različnosti študentov, fakulteta izvaja tudi svojo srednjeročno strategijo na področju sodelovanja z okoljem in družbene odgovornosti, kjer s sodelovanjem s srednješolskimi svetovalnimi delavci in drugimi institucijami s področja dela z mladimi s posebnimi potrebami fakulteta vključuje družbeno odgovornost v delovanje in izvaja ozaveščanje zainteresiranih javnosti o družbenih izzivih in njihovih rešitvah. S predlaganimi aktivnostmi projekta MFDPŠ sledi svoji dolgoročni viziji, ki je biti akademsko kakovosten in družbeno odgovoren visokošolski zavod.

Obseg in struktura aktivnosti projekta

V okviru projekta načrtujemo: (i) izvedba treh usposabljanj za karierne svetovalce v kariernem centru MFDPŠ; (ii) vzpostavitev mreže strokovnjakov, ki bodo s sodelavci fakultete delili svoje izkušnje dela z posebnimi skupinami oseb in osebami s posebnimi potrebami; (iii) dogodki o pomembnosti vključenosti vseh skupin študentov, ozaveščanje o enakopravnosti njihove obravnave, ter zagotavljanje ustreznega dostopa do študija in izobrazbe, (iv) vzpostavitev sistema za prepoznavanje posebnih skupin študentov in oblikovanje priporočil za izvajanje podpornih aktivnosti kariernega centra; ter (v) podporne aktivnosti za posebne skupine študentov v obliki svetovanja, usposabljanja in izobraževanja.

Ciljne skupine in ključni deležniki

Načrtovane projektne aktivnosti se bodo prvenstveno osredotočale na naslednje ciljne skupine oz. na skupine študentov s posebnimi življenjskimi okoliščinami:
1) študenti, ki imajo odločbo CSD ali ZZZS (spremljevalca, prilagoditev študijskega procesa, invalidnost ipd.) ali ustrezno zdravniško potrdilo (kronične bolezni, motnje koncentracije, posebna duševna stanja, anksioznost, depresija ipd.),
2) študenti, ki prihajajo iz ekonomsko prikrajšanega okolja (npr. prejemajo državno štipendijo, imajo nizek dohodek ali nizek življenjski standard, dolgotrajno brezposelni),
3) študenti iz enostarševskih družin (študent kot starš ali kot otrok) oz. so v rejniški družini,
4) študenti, ki so starši majhnih otrok (do tretjega leta starosti otroka) oziroma študentke v času nosečnosti,
5) študenti, ki so člani družin, kjer ima eden od otrok ali staršev kakršno koli odločbo CSD/ZZZS/ZPIS (študenti, ki, ki negujejo in varujejo huje bolnega, težje ali zmerno gibalno oviranega otroka ali starša ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka ali starša),
6) študenti, ki ocenijo, da imajo težave pri študiju ali vključevanju v študij zaradi kakršnekoli diskriminacije (npr. starost, vera, spolna identiteta, etnična pripadnost, invalidnost),
7) študenti, ki jim Slovenija nudi mednarodno zaščito (npr. begunci) oz. študenti, ki so pripadniki nacionalne ali etnične manjšine,
8) tuji študenti.

Diseminacija

30. 9. 2023 – Zaključek projekta ‘Celostna obravnava netradicionalnih študentov v okviru kariernega centra MFDPŠ’
26. 9. 2023 – Posvet visokošolskih učiteljev in sodelavcev
19. 5. 2023 – Delavnica Zavoda RS za zaposlovanje o trgu dela
18. 5. 2023 – Festival duševnega zdravja
8. 5. 2023 – Vabilo na delavnico Trg dela: zgrabi svojo priložnost!
20. 4. 2023 – Srečanje Mreže kariernega centra MFDPŠ
3. 12. 2022 – Usposabljanja za karierne svetovalce
1. 12. 2022 – Predavanje “Spolna stereotipizacija v družbi”
25. 11. 2022- Vabilo na predavanje “Spolna stereotipizacija v družbi”
25. 11. 2022 -Predavanje o varstvu človekovih pravic – Amnesty International Slovenija
17. 11. 2022 – Vabilo na predavanje o varstvu človekovih pravic
11. 11. 2022 – Projekt ‘Celostna obravnava netradicionalnih študentov v okviru kariernega centra MFDPŠ’

Skip to content