Predavanje slovenske gostujoče tuje strokovnakinje v okviru projekta Tuji gostujoči učitelji 2019-2022

29. 5. 2020 smo v okviru projekta »Tuji gostujoči učitelji na MFDPŠ«, kot slovensko gostujočo tujo strokovnjakinjo, gostili dr. Suzano Košir, ki poučuje na Bližnjem vzhodu. Profesorica je izvedla 4 ure predavanj pri predmetu Veščine učenja in Razvoj poslovnih spretnosti in sicer na temo Učinkovito paralelno razmišljanje po metodi šestih klobukov razmišljanja. Metoda, ki razvija učinkovito paralelno razmišljanje, je zelo učinkovita pri kreiranju in razvijanju skupinskih projektov, idej, raziskovalnih oz. diplomskih nalogah, vodenju dinamike sestankov, reševanju problemov in pri učinkovitem odločanju. Prav tako pa je izvedla predavanje pri predmetu Poslovno komuniciranje na zares zanimivo temo Medkulturno komuniciranje: primerjava med Kuvajtom in Slovenijo.

Gostovanja mednarodno priznanih predavateljev iz različnih področij potekajo v okviru Javnega razpisa Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2019 – 2022, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

“Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.”