Magistrski študijski program Management znanja študente usposobi za vodstvena in druga odgovorna delovna mesta v javnem ali zasebnem sektorju, v pridobitni ali nepridobitni dejavnosti. Študij jim omogoči nadaljevanje kariere v dejavnostih, v katerih je znanje in njegovo upravljanje ključni dejavnik načrtovanja, delovanja, odločanja in komuniciranja z notranjimi in zunanjimi deležniki.

Glavne značilnosti študija

Kaj nudi magistrski študij Managementa znanja?

  • vsebinsko edinstven študijski program v Sloveniji
  • sodobno znanje s področja vodenja organizacij
  • študij prilagojen zaposlenim (predavanja od 16.30 ure dalje 2-3x na teden)
  • učenje, podprto z e-okoljem
  • brezplačni študij ne glede na starost in zaposlitev

 

quote sign white
"Fakulteta v svojem prijetnem okolju ponuja bogato in raznoliko znanje, ki mi bo koristilo na poti moje kariere."
Ana Brežnik, študentka
Management znanja (MAG)

Pregled programa

Management znanja je dvoletni magistrski program, v katerega se lahko vpišejo diplomanti dodiplomskih študijskih programov. Pogoji vpisa so podrobneje opisani v vsakoletnem razpisu za vpis. Prvi letnik programa sestavljajo obvezni vsebinski predmeti ter predmet raziskovalne metodologije, v drugem letniku študent izbira med naborom izbirnih predmetov, spisati pa mora tudi magistrsko nalogo in opraviti magistrski seminar. Študijsko leto je razdeljeno v trimestre, v vsakem od njih pa študent opravlja 2 do 3 predmete.

Strokovni naslov:Magistrica managementa / Magister managementa
Trajanje študija:2 leti
Študijsko področje:poslovne in upravne vede, ISCED 34, KLASIUS-P-16 0488
Raven izobrazbe:SOK: 8, EOK: 7, EOVK: Druga stopnja
Način študija:Redni in izredni študij
Vpisna mesta:Redni: 70, Izredni: 20
Šolnina:Redni: ni šolnine, brezplačni študij tudi za zaposlene ne glede na starost
Izredni: 2.500 EUR/letnik (5 obrokov)
Predstavitvena brošura:Kliknite tukaj za predstavitveno brošuro.
Več informacij:Kliknite tukaj za podrobnejše informacije o študijskem programu.

Mednarodna akreditacija

Študijski program ima priznano mednarodno akreditacijo avstrijske nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria). To še dodatno potrjuje, da je študij managementa znanja na Mednarodni fakulteti v Celju odlična naložba v kakovostno znanje.

AQ-austria

Pomembni datumi

Marec
Informativni dan
9. 3. 2021 ob 16.00
April
Začetek prijave za vpis 2021/22
1. 4. 2021

ŽELIŠ IZVEDETI VEČ?

Strinjam se s prejemanjem e-obvestil za namen obveščanja po e-pošti o študijskih programih, dogodkih in novostih in da fakulteta shrani elektronski naslov, ime, priimek in ostale podatke. Več informacij o politiki MFDPŠ o varstvu osebnih podatkov.

Pridobljeno znanje in karierna pot.

Diplomanti študijskega programa MZ so usposobljeni za odgovorna delovna mesta v javnem in zasebnem sektorju, v pridobitni in nepridobitni dejavnosti, kjer sta znanje in njegovo upravljanje osrednji dejavnik odločanja, delovanja in komuniciranja z različnimi notranjimi in zunanjimi javnostmi. Pridobljene kompetence omogočajo delovna mesta na področju vodenja oziroma poslovodenja ter odgovorna strokovna delovna mesta v vseh poslovnih oziroma organizacijskih funkcijah podjetij in drugih organizacij.

A person who graduated yesterday and stops studying today is uneducated tomorrow.

Anonymus
quote sign white
Pri delu s študenti vedno težim k temu, da podajam znanje, ki je vsestransko koristno tako v delovnem okolju kot vsakdanjem življenju."
izr. prof. dr. Kristijan Breznik, prodekan

Zanimivi in uporabni predmeti

Študijski program študentom omogoča znanje načrtovanja, razporejanja dela in sprejemanja odločitev pri poslovanju in njegovem upravljanju. Program spodbuja spretnosti sodelovalnega in timskega pristopa k delu. Pridobljeno znanje sloni na razumevanju in uporabi sistemov managementa znanja, poznavanju značilnosti organizacije, metodah in orodjih za analizo organizacij in zunanjega okolja, uporabi ustreznih informacijskih orodij za izvedbo tržnih analiz, analizi kadrovskega okolja, uporabi kompleksnejših raziskovalnih metod itd.

1. letnik

Management in teorija organizacij
Management človeškega kapitala
Globalna ekonomija in poslovanje
Pravo v managementu
Sistemi managementa znanja
Raziskovalne metode v družboslovju
Razvoj poslovnih spretnosti

2. letnik

Družba znanja
Analiza socialnih in ekonomskih omrežij
Izbirna učna enota 1
Izbirna učna enota 2
Izbirna učna enota 3
Magistrski seminar
Magistrska naloga

Izbirne učne enote

Management izobraževalnih organizacij
Razvoj kompetenc in vseživljenjsko učenje
Management kakovosti izobraževanja
Management e-izobraževanja
Svetovanje managementu in krizni management
Management visokega šolstva
Raziskovanje vedenja potrošnikov
Management e-poslovanja
Strateški marketing
Management projektov
Obvladovanje konfliktov in pogajalske veščine
Delovno pravo
Mednarodni odnosi
Management blagovnih znamk in globalni trgi
Ekonomska diplomacija
Učenje v praksi
Trg dela
"Fakulteta je okrepila moje zanimanje za vse kar je povezano z znanjem, in vzpodbudila tisto najpomembnejše - osebnostni razvoj."
Svetlana Lazović, diplomantka in licencirana trenerka ter vodja Brainobrain Celje

Kakšen je postopek prijave in vpisa?

Vse o prijavi in vpisu si preberi tukaj.

Tvoji naslednji koraki do uspešne kariere.

Informativni dnevi

Študenti pravijo, da smo najbolj prijazna fakulteta. Obišči nas na informativnih dnevih.

Preveri datume

Kontakt

T: 03 425 82 40
E: referat@mfdps.si

Več o fakulteti

MFDPŠ Life

Preveri kaj vse se dogaja ob študiju na fakulteti.

Želim vedeti več