Študenti iz okolij z manj možnostmi bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+. Dodatek za študijsko leto 2022/2023 znaša 250 EUR/mesec.

Študenti, ki izpolnjujejo pogoje ene izmed 8 skupin udeležencev z manj priložnostmi bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+.

Posebne potrebe: telesni, duševni, intelektualni ali senzorični primanjkljaji, npr. invalidnosti, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni itn.

Zdravstvene težave: zdravstvene težave, vključno s hudimi oz. kroničnimi boleznimi ali kakršnimi koli drugimi telesnimi ali duševnimi stanji.

Kulturne razlike: posamezniki/-ce z migrantskim ali begunskim ozadjem, novo prispeli migranti/ke pripadniki/ce nacionalne ali etnične manjšine, uporabniki/ce znakovnega jezika, posamezniki/ce s težavami pri jezikovnem prilagajanju in kulturni vključenosti itn.

Ovire, povezane z diskriminacijo: diskriminacija povezana s spolom (spolna identiteta, izražanje spola itn.) starostjo, etnično pripadnostjo, religijo, prepričanjem, spolno usmerjenostjo, invalidnostjo ali presečnimi dejavniki (kombinacija ene ali več omenjenih diskriminatornih ovir).

Ekonomske ovire: ekonomska prikrajšanost, tj nizek življenjski standard, nizek dohodek, in osebe, ki morajo ob izobraževanju delati za preživetje, so odvisne od sistema socialnega varstva, so dolgotrajno brezposelne, živijo v negotovih razmerah ali revščini, so brezdomci/ke v dolgovih ali imajo finančne težave itn.

Družbene ovire: omejene socialne kompetence, asocialna ali visoko tvegana vedenja, storilci/ke kaznivih dejanj, uporabniki/ce drog ali alkohola ali socialna marginalizacija, študentje starši skrbnik/ce, rejnik/ice ali sirota oziroma oseba, ki je živela ali živi v institucionalni oskrbi.

Ovire, povezane s sistemi izobraževanja in usposabljanja: posamezniki/ce ki so zgodaj izstopili iz sistemov izobraževanja in usposabljanja, nizko kvalificirani odrasli, težave ki so posledica izobraževalnih sistemov, ki ustvarjajo strukturne ovire ali ne upoštevajo v celoti posebnih potreb posameznika/ce.

Geografske ovire: življenje v oddaljenih ali podeželskih območjih, na majhnih otokih ali v obrobnih/najbolj oddaljenih regijah, v predmestjih, v območjih z manj storitvami (omejen javni prevoz, slaba infrastruktura) ali manj razvitih območjih v tretjih državah itn.

Študenti, ki so upravičeni in imajo za posamezno skupino udeležencev ustrezna dokazila, za dodatek zaprosijo v okviru Prošnje za Erasmus dotacijo.

Študenti za več informacij o možnostih pridobitve dodatka k Erasmus štipendiji kontaktirajo koordinatorko mobilnosti Barbaro Jurgec na e-poštnem naslovu: barbara.jurgec@mfdps.si

 

 

Skip to content