Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj študentov v delovnem okolju

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Vsebinska zasnova projekta

Cilj projekta v okviru Sklopa A je spodbuditi različne oblike trajnostne mobilnosti oziroma konkretneje spodbuditi ekološko mobilnost, ki pomeni predvsem zmanjšanje uporabe vozil na fosilna goriva in usmeritev na uporabo koles ali električnih koles, saj se družba tudi na splošno vse bolj usmerja v spodbujanje elektrifikacije mobilnosti z vse večjo prisotnostjo in promocijo električnih prevoznih sredstev (npr. avtomobili, kolesa, skiroji). Skupina študentov bo v okviru izvajanja projektnih aktivnosti vključila tudi aktivnosti ozaveščanja in informiranja javnosti o pozitivnih učinkih trajnostne mobilnosti na vse deležnike, družbo kot celoto in seveda na zniževanje stroškov v gospodinjstvih in podjetjih.

V okviru projekta v Sklopu B bodo študenti izvedli raziskavo trga iz področja turizma v Celju ter se podrobneje osredotočili na zeleni in športni turizem, kjer bi lahko študenti razvijali podjetnost, ustvarjalnost in inovativnost. Zavodu za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje bi s pomočjo rezultatov raziskave predlagali konkretne predloge za dvig dodane vrednosti turističnih dejavnosti v Celju, izboljšanje energetske učinkovitosti objektov, naredili analizo poslovanja in predloge za izboljšanje poslovanja (višji certifikat Slovenia Green Destination).

Obseg in struktura aktivnosti projekta

V okviru projekta bodo pripravljeni naslednji rezultati:
Sklop A:

 • Poslovni predlog, kako vplivati na vsakodnevne navade posameznikov za usmerjanje v trajnostno mobilnost.
 • Popis in spremljanje pridobivanja praktičnih znanj in veščin študentov iz projekta za potencialno uporabo pri posodobitvi učnih načrtov predmetov Podjetništvo, Marketing in Strokovna praksa.
 • -Poročilo o izvedenem prenosu znanj med vključenima visokošolskim zavodom in podjetjem (v obe smeri).
 • Smernice za prihodnje projektno delo študentov z zunanjimi organizacijami z vključenimi izkušnjami izvedbe projekta (»Lessons learned document«).

Sklop B:

 • Študentska raziskava o razvoju turizma v Celju (spremembe na trgu dela, vpliv prožnih oblik učenja na zaposlitev turizmu, uporaba sistemov souporabe koles in avtobusnega omrežja, možnost mobilnih postaj za izposojo koles …).
 • Načrt promocije za spodbujanje uporabe sistemov za souporabo koles in e-koles KolesCE in mestnega avtobusnega omrežja CeleBus.
 • Poslovni načrt za dvig dodane vrednosti športnega turizma v Celju in mestni koledar dogodkov.
 • Popis in spremljanje pridobivanja praktičnih znanj in veščin študentov iz projekta za potencialno uporabo pri posodobitvi učnih načrtov predmetov Marketing in Strokovna praksa.

Ciljne skupine in ključni deležniki

Načrtovane projektne aktivnosti se bodo prvenstveno osredotočale na naslednje ciljne skupine:

 1. Dodiplomski študenti. V projektne aktivnosti bodo tako vključeni študenti univerzitetnega, visokošolskega študijskega programa, predvsem študenti, ki sodelujejo pri predmetih Podjetništvo in Marketing. Poleg študentov, ki bodo aktivno vključeni delo na projektu bodo posredno seznanjeni z vsebino in potekom dela tudi drugi študenti pri omenjenih predmetih z javno predstavitvijo končne projektne naloge.
 2. Podiplomski študenti. V izvedbo obeh posameznih projektov bosta vključena skupno vsaj dva magistrska (podiplomska študenta), za katera predvidevamo, da bosta v skupini študentov lahko prispevala več metodološkega znanja, uporabne koncepte in širino predhodno usvojenega znanja. Oba predlagana projekta bosta lahko tudi dobra osnova za morebitno pripravo oziroma temo, ki bo nato nadgrajena v njuni magistrski nalogi.
 3. Visokošolski učitelji v vlogi pedagoških mentorjev posameznih projektov, ki bodo usmerjali delo študentov in delovali kot glavni kontakt z zunanjo sodelujočo organizacijo (podjetjem ali javnim zavodom). Njihova vloga v operaciji je predvsem podpora delu in vključitvi študentov, hkrati pa bodo z izvedbo pridobili tudi izkušnje izvajanja prožnih oblik učenja ter navezovanja in sodelovanja z zunanjimi organizaciji, s katerimi se fakulteta povezuje pri izvajanju svoje dejavnosti.

Diseminacija

 

Skip to content