Gostovanji tujih profesorjev iz Italije in Izraela

V prvi polovici junija 2022 sta na MFDPŠ v okviru projekta »Tuji gostujoči učitelji« kot tuja strokovnjaka predavala dr. Moti Zwilling iz Izraela in dr. Lucio Palazzo z ugledne univerze University of Naples Federico II. Oba profesorja sta sodelovala pri predmetih na magistrskem programu Management znanja.

Dr. Zwilling je izvedel seminarja na temo vizaulizacije analize družbenih omrežij in implementacije strategije upravljanja znanja pri predmetih Analiza socialnih in ekonomskih omrežij in Sistemi managmeneta znanja. Dr. Palazzo je sodeloval pri predmetih Analiza socialnih in ekonomskih omrežij in Razvoj poslovnih spretnosti s seminarji na temo materičnega prikaza omrežij, skupnosti v omrežjih ter uvod v program R.

Gostovanja mednarodno priznanih predavateljev iz različnih področij potekajo v okviru Javnega razpisa Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolsortkih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2019 – 2022, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

“Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.”

 

 

Skip to content