Razpisujemo dva dodiplomska študijska programa 1. stopnje:

Postopek prijave in vpisa je opredeljen v razpisu za vpis:

Prijavi se tukaj

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava

Kandidat odda eno prijavo in se lahko prijavi: s kvalificiranim potrdilom ali z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS. Vsa k prijavi zahtevana dokazila se vlagajo elektronsko preko portala eVŠ. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena inoddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do roka, objavljenega v razpisu.

  Tehnično pomoč pri izpolnjevanju elektronskega obrazca prijave nudi Enotni kontaktni center državne uprave med delavniki 8. in 22. uro.

  • t: 080 2002
  • e: ekc@gov.si

  Sprejeti kandidati bodo prejeli pisno povabilo k vpisu ter vsa navodila za vpis.

  Prijavni roki

  Vpis v 1. letnik

  1. prijavni rok
  od 16. 2. do 19.3.2021
  2. prijavni rok
  od 20. do 27. 8. 2021
  Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest oz. 3. prijavni rok
  od 23. do 24. septembra 2021 do 12. ure

  V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 17. 8.

  V roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest se lahko prijavijo:
  • Kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
  • Kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
  • Kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

  Vpis po merilih za prehode (2. in 3. letnik) ter za vzporedni študij in študij diplomantov

  prijavni rok
  od 1. do 17. 9. 2021

  Prehodi med študijskimi programi so mogoči v skladu z veljavnim Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijski programi, akreditiranim študijskim programom ter Statutom MFDPŠ. Prehod je vpis:

  • v drugi ali višji letnik visokošolskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem programu in nadaljevanje študija po drugem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov program na isti stopnji;
  • vpis višješolskega diplomanta v drugi letnik visokošolskega programa prve stopnje.

  Prehodi so mogoči med študijskimi programi:

  • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
  • med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu iz prvega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega programa.

  Več informacij je dosegljivih v razpisu za vpis.

  Vpis za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane nečlanic EU)

  1. prijavni rok
  od 16. 2. do 20. 7. 2021
  2. prijavni rok
  od 20. 8. do 27. 8. 2021

  Pomembne informacije glede vpisa Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujcev (državljane nečlanic EU).

  Skip to content