Gostovanje dr. Karima Moustaghfirja iz Maroka

Med 28. februarjem in 3. marcem 2018 smo na MFDPŠ gostili dr. Karima Moustaghfirja z Al Akhawayn University in Ifrane (Maroko). Dr. Moustaghfir je izvedel predavanje za magistrske študente pri predmetu Management človeškega kapitala nosilca izr. prof. dr. Valerija Dermola. Tema predavanja je bila usmerjena na področje konzultantskih pristopov v managementu človeškega kapitala. Gostujoči strokovnjak je predaval tudi doktorskim študentom na temo sistematičnega pregleda literature uporabljene za pripravo doktorske disertacije. V okviru gostovanja se je dr. Moustaghfir srečal tudi z vodstvom MFDPŠ, kjer so razpravljali o možnostih nadaljnjega sodelovanja med fakultetama.

Gostovanja mednarodno priznanih predavateljev iz različnih področij potekajo v okviru Javnega razpisa Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016 – 2018, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

“Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.”